Jest Sobota, 06 lutego 2016 r.
Jesteś tutaj ->
Dodano 2015-08-13 10:46:21 przez Administartor SM Nowe Miasto

OGŁOSZENIE


            Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie ul. Podwisłocze 6, ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego o pow. 12,85 m²  w bud. przy ul. Podwisłocze 6/25 (parter) w Rzeszowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2015 r. o godz. 11ºº   w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podwisłocze 6.

Warunki przetargu:

 •  stawka wywoławcza czynszu:31,40 zł za 1 m² pow. użytk. /netto
 •  wadium do przetargu:              403,00 zł.   
 •  warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej z określeniem rodzaju działalności oraz wpłacenie wadium w kasie Spółdzielni najpóźniej dogodz. 1030 w dniu przetargu,
 • do przetargu nie mogą przystąpić osoby posiadające lokal   w zasobach Spółdzielni i zalegające z opłatami za jego użytkowanie,
 •  wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,
 •  wadium przepada na rzecz Spółdzielni – Sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej lub odmówi zawarcia umowy,
 •  stawkę wywoławczą stanowi cena pozycji „czynszu najmu”, oprócz niej, Spółdzielnia  dolicza opłaty za media oraz VAT,
 •  oferentowi, którego oferta została przyjęta, wadium zostanie zaliczone w poczet pierwszej opłaty czynszu,
 • w/w lokal można obejrzeć do dnia 31.08.2015 r.,
 •  Zarząd Spółdzielni może unieważnić przetarg w całości lub części, bez podania przyczyn,
 • przed podpisaniem umowy, Najemca zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kaucję w wysokości czteromiesięcznego czynszu wylicytowanego w przetargu, celem zabezpieczenia opłat za najem i zwrot kosztów za ewentualne szkody w wyposażeniu lokalu,
 •  informację odnośnie warunków najmu można uzyskać pod nr tel. 17-857-69-90.


 

Dodano 2015-08-06 09:19:39 przez Administartor SM Nowe Miasto


OGŁOSZENIE

         Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie ul. Podwisłocze 6 działając jako Zarządca w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku Miłocińska 31 w Rzeszowie ogłasza przetarg ofertowy dotyczący remontu balustrad balkonowych w budynku j.w.

Przewidywany zakres robót:
1) Demontaż, załadunek, transport i utylizacja istniejących „ekranów” balustradowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych:
a) wykonawca musi posiadać uprawnienia i umiejętności do wykonywania robót j.w. oraz zobowiązany jest do dokonania wszelkich przewidzianych prawem formalności zgodnie z następującymi aktami:

 •  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r.  Nr 162, poz. 1089),
 •  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31),
 •  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa  i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 216, poz. 1824).     

b) ilość płyt azbestowo-cementowych przewidzianych do usunięcia (utylizacji): około 76,80 m2 – 0,46 m3 – 0,69 Mg.
2) Remont balustrad:
a) usunięcie „starej” powłoki malarskiej i rdzy ze stalowych elementów balustrady,
b) zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni balustrady – podkład + dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową,
c) wypełnienie „ekranów” balustrad np. blachą powlekaną, trapezową, niskoprofilową lub płytą HPL (oferent może zaproponować inne rozwiązanie materiałowe),
d) wymiary balustrady – dł. 2,10 + 2 x 0,85; wys. 1,10 m,
e) ilość sztuk – 40.
3) Remont zadaszeń nad balkonami IV piętra:
a) oczyszczenie i konserwacja konstrukcji zadaszeń oraz pokrycia.
4) Wymiana warstwy izolacji przeciwwodnej i wylewki na płytach balkonowych     (w razie konieczności).
Oferent przedłoży cenę jednostkową robót j.w. dla jednej płyty balkonowej             w następującym zakresie:   
 Rozbiórka istniejącej wylewki i izolacji,
 wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej,
 wykonanie obróbki z blachy powlekanej,
 uszczelnienie progu drzwi balkonu,
 wykonanie wylewki gr. 4 cm z dodatkiem zbrojenia rozproszonego.

Oferta powinna zawierać:
1. Cenę netto wykonania robót j.w. czyli usunięcia i utylizacji materiałów zawierających azbest  i remont balustrad dla wszystkich 40-tu sztuk balkonów oraz cenę jednostkową remontu płyty balkonowej j.w. i konserwacji zadaszenia.
2. Przewidywany czas realizacji.
3. Okres gwarancji.
4. Oferent przekaże w załączeniu dokumentację potwierdzającą jakość proponowanych do zastosowania materiałów budowlanych (np. system materiałów malarskich, izolacji przeciwwodnej).

Uwaga:
1. Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Spółdzielni - Rzeszów ul. Podwisłocze 6 do dnia  31.08.2015 r.
2. Uzupełniające informacje można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni – Rzeszów,  ul. Podwisłocze 6, pok. nr 6, tel. 17 8657082.   

 

Dodano 2015-07-23 12:34:38 przez Administartor SM Nowe Miasto

OGŁOSZENIE


         Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie ul. Podwisłocze 6, ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego o pow. 115,51 m2       w bud. przy ul. J. Pelczara 4/3-8 (parter) w Rzeszowie /istnieje możliwość podziału na dwa lokale/.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.08.2015 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podwisłocze 6.

Warunki przetargu:

 • stawka wywoławcza czynszu: 15,00 zł za 1 m2 pow. użytk. /netto/
 • wadium do przetargu: 1733,00 zł
 • warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej z określeniem rodzaju działalności oraz wpłacenie wadium w kasie Spółdzielni najpóźniej do godz. 1030 w dniu przetargu,
 • do przetargu nie mogą przystąpić osoby posiadające lokal      w   zasobach Spółdzielni i zalegające z opłatami za jego użytkowanie,
 • wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu wyboru oferty,
 • wadium przepada na rzecz Spółdzielni - Sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej lub odmówi zawarcia umowy,
 • stawkę wywoławczą stanowi cena pozycji "czynszu najmu", oprócz niej, Spóldzielnia dolicza opłaty za media oraz VAT,
 • oferentowi, którego oferta została przyjęta, wadium zostanie zaliczone w poczet pierwszej opłaty czynszu,
 • w/w lokal można obejrzeć do dnia 07.08.2015 r.,
 • Zarząd Spółdzielni może unieważnić przetarg w całości lub części, bez podania przyczyn,
 • przed podpisaniem umowy, Najemca zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kaucję w wysokości czteromiesięcznego czynszu wylicytowanego w przetargu, celem zabezpieczenia opłat za najem i zwrot kosztów za ewentualne szkody                      w wyposażeniu lokalu,
 • informację odnośnie warunków najmu można uzyskać pod nr tel. 17-857-69-90 
Dodano 2015-06-12 10:50:31 przez Administartor SM Nowe Miasto

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie zaprasza do  złożenia oferty cenowej dot. remontu „opasek odbojowych” przy budynkach.

I. Przewidywany zakres robót:
1. Demontaż istniejącej „opaski odbojowej” szer. ok. 50 cm wykonanej z betonowych płytek chodnikowych 50 cm x 50 cm lub betonu „wylewanego” oraz obrzeży betonowych.
UWAGA: w cenie demontażu jw. należy uwzględnić wywóz materiałów rozbiórkowych na wysypisko albo zgodnie z decyzją Inwestora (Inspektora Nadzoru ) płytki chodnikowe w dobrym stanie technicznym przekazać do magazynu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowe Miasto" w Rzeszowie.
2. Wykonanie nowego „chodnika – opaski odbojowej”.
WARIANT „A”
a) ułożenie betonowej, wibroprasowanej kostki brukowej gr. 4 – 6 cm typu „HOLLAND” lub podobnego na podsypce,
b) ułożenie wibroprasowanego obrzeża betonowego gr. 5 cm ułożonego na stabilizującym podłożu.
WARIANT „B”
a) ułożenie warstwy kruszywa gr. 10 – 15 cm na podkładzie z np. „geowłókniny” zapobiegającym przed przerastaniem roślinności,
b) ułożenie obrzeża betonowego jak w wariancie „A”.

II. W celu porównania złożonych ofert i wybrania z nich najkorzystniejszej ustala się następującą formę ofertowania zawierającą:
1) cenę wykonania 1 mb „chodnika odbojowego” szerokości ok. 50 cm z betonowej kostki brukowej wraz z obrzeżem betonowym na stabilizującym podłożu
2) cenę wykonania 1 mb obrzeża z prefabrykowanych elementów betonowych na stabilizującym podłożu,
3) cenę wykonania 1 m² nawierzchni z kruszywa płukanego lub łamanego ułożonego na warstwie uniemożliwiającej przerost roślinności.
UWAGA: dla oceny oferty jw. należy przekazać następujące informacje uzupełniające:
a) rodzaj podsypki pod betonową kostkę brukową (piaskowa, piaskowo – cementowa),
b) grubość warstwy podsypkowej jw.,
c) typ,grubość, kolor oferowanej kostki brukowej,
d) rodzaj kruszywa proponowanego do wykonania warstwy nawierzchniowej (kruszywo płukane lub łamane, granulacja; kolor).
e) rodzaj proponowanego do użycia materiału zapobiegającego „przerastaniu” roślin,
f) możliwości wykonawcze oferenta – czas wykonania 100 mb chodnika odbojowego (szer. 50 cm -–kostka brukowa + obrzeże),
g) okres gwarancji na wykonane roboty.
h) do oferty należy dołączyć dokumenty (świadectwa dopuszczenia, karty techniczne, itp.) potwierdzające jakość proponowanych do użycia materiałów budowlanych.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni 
- 35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 6, pokój nr 8, tel. 17-865-70-82,
 e-mail: smnm@smnowemiasto.pl
 Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni – 35-309 Rzeszów,
ul. Podwisłocze 6 w terminie do 30 czerwca 2015 r.

 

 

Dodano 2015-05-27 22:10:16 przez Administartor SM Nowe Miasto

Lato 2015

strony:

<- | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]