Jest Sobota, 01 sierpień 2015 r.
Jesteś tutaj ->
Dodano 2015-07-23 12:34:38 przez Administartor SM Nowe Miasto

OGŁOSZENIE


         Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie ul. Podwisłocze 6, ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego o pow. 115,51 m2       w bud. przy ul. J. Pelczara 4/3-8 (parter) w Rzeszowie /istnieje możliwość podziału na dwa lokale/.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.08.2015 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podwisłocze 6.

Warunki przetargu:

 • stawka wywoławcza czynszu: 15,00 zł za 1 m2 pow. użytk. /netto/
 • wadium do przetargu: 1733,00 zł
 • warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej z określeniem rodzaju działalności oraz wpłacenie wadium w kasie Spółdzielni najpóźniej do godz. 1030 w dniu przetargu,
 • do przetargu nie mogą przystąpić osoby posiadające lokal      w   zasobach Spółdzielni i zalegające z opłatami za jego użytkowanie,
 • wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu wyboru oferty,
 • wadium przepada na rzecz Spółdzielni - Sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej lub odmówi zawarcia umowy,
 • stawkę wywoławczą stanowi cena pozycji "czynszu najmu", oprócz niej, Spóldzielnia dolicza opłaty za media oraz VAT,
 • oferentowi, którego oferta została przyjęta, wadium zostanie zaliczone w poczet pierwszej opłaty czynszu,
 • w/w lokal można obejrzeć do dnia 07.08.2015 r.,
 • Zarząd Spółdzielni może unieważnić przetarg w całości lub części, bez podania przyczyn,
 • przed podpisaniem umowy, Najemca zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kaucję w wysokości czteromiesięcznego czynszu wylicytowanego w przetargu, celem zabezpieczenia opłat za najem i zwrot kosztów za ewentualne szkody                      w wyposażeniu lokalu,
 • informację odnośnie warunków najmu można uzyskać pod nr tel. 17-857-69-90 
Dodano 2015-06-12 10:50:31 przez Administartor SM Nowe Miasto

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie zaprasza do  złożenia oferty cenowej dot. remontu „opasek odbojowych” przy budynkach.

I. Przewidywany zakres robót:
1. Demontaż istniejącej „opaski odbojowej” szer. ok. 50 cm wykonanej z betonowych płytek chodnikowych 50 cm x 50 cm lub betonu „wylewanego” oraz obrzeży betonowych.
UWAGA: w cenie demontażu jw. należy uwzględnić wywóz materiałów rozbiórkowych na wysypisko albo zgodnie z decyzją Inwestora (Inspektora Nadzoru ) płytki chodnikowe w dobrym stanie technicznym przekazać do magazynu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowe Miasto" w Rzeszowie.
2. Wykonanie nowego „chodnika – opaski odbojowej”.
WARIANT „A”
a) ułożenie betonowej, wibroprasowanej kostki brukowej gr. 4 – 6 cm typu „HOLLAND” lub podobnego na podsypce,
b) ułożenie wibroprasowanego obrzeża betonowego gr. 5 cm ułożonego na stabilizującym podłożu.
WARIANT „B”
a) ułożenie warstwy kruszywa gr. 10 – 15 cm na podkładzie z np. „geowłókniny” zapobiegającym przed przerastaniem roślinności,
b) ułożenie obrzeża betonowego jak w wariancie „A”.

II. W celu porównania złożonych ofert i wybrania z nich najkorzystniejszej ustala się następującą formę ofertowania zawierającą:
1) cenę wykonania 1 mb „chodnika odbojowego” szerokości ok. 50 cm z betonowej kostki brukowej wraz z obrzeżem betonowym na stabilizującym podłożu
2) cenę wykonania 1 mb obrzeża z prefabrykowanych elementów betonowych na stabilizującym podłożu,
3) cenę wykonania 1 m² nawierzchni z kruszywa płukanego lub łamanego ułożonego na warstwie uniemożliwiającej przerost roślinności.
UWAGA: dla oceny oferty jw. należy przekazać następujące informacje uzupełniające:
a) rodzaj podsypki pod betonową kostkę brukową (piaskowa, piaskowo – cementowa),
b) grubość warstwy podsypkowej jw.,
c) typ,grubość, kolor oferowanej kostki brukowej,
d) rodzaj kruszywa proponowanego do wykonania warstwy nawierzchniowej (kruszywo płukane lub łamane, granulacja; kolor).
e) rodzaj proponowanego do użycia materiału zapobiegającego „przerastaniu” roślin,
f) możliwości wykonawcze oferenta – czas wykonania 100 mb chodnika odbojowego (szer. 50 cm -–kostka brukowa + obrzeże),
g) okres gwarancji na wykonane roboty.
h) do oferty należy dołączyć dokumenty (świadectwa dopuszczenia, karty techniczne, itp.) potwierdzające jakość proponowanych do użycia materiałów budowlanych.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni 
- 35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 6, pokój nr 8, tel. 17-865-70-82,
 e-mail: smnm@smnowemiasto.pl
 Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni – 35-309 Rzeszów,
ul. Podwisłocze 6 w terminie do 30 czerwca 2015 r.

 

 

Dodano 2015-05-27 21:26:47 przez Administartor SM Nowe Miasto

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2015

Treść zawiadomienia do pobrania w pliku pdf: Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Dodano 2015-05-07 13:31:34 przez Administartor SM Nowe Miasto

Ekspertyza techniczna

          Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie działając jako Zarzadca w imieniu i na rzecz Współnoty Mieszkaniowej Budynku Podpromie 8     w Rzeszowie - uprzejmie zaprasza do złożenia oferty cenowej wykonania ekspertyzy dot. oceny stanu technicznego stropu nad podziemnym garażem w tym budynku.

Ekspertyza jak wyżej powinna zawierać określenie przyczyn powstania uszkodzeń i nieprawidłowości, jak również sposób ich usunięcia (naprawy) zapewniający spełnienie podstawowych wymagań dot. bezpieczeństwa konstrukcji, jak
i bezpieczeństwa użytkowania.

UWAGI:

 1. Oczekiwany termin wykonania orzeczenia - 30.07.2015 r.
 2. Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni - Rzeszów,
  ul. Podwisłocze 6, e-mail: smnm@smnowemiasto.pl do dnia 29.05.2015 r.
 3. Dodatkowe informacje jak i wgląd w posiadaną dokumentację techniczną można uzyskać w dziale Technicznym Spółdzielni - Rzeszów, ul. Podwisłocze 6, tel. 17 865 70 82.
 4. Pracownicy Spółdzielni udzielą również pomocy w przeprowadzeniu wizji lokalnej budynku Podpromie 8 w uzgodnionym obustronnie terminie.
 5. Wykonawca orzeczenia technicznego musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane upoważaniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, jak również doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac.
Dodano 2015-05-27 22:10:16 przez Administartor SM Nowe Miasto

Lato 2015

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]