Jest Niedziela, 26 marca 2023 r.
Jesteś tutaj ->
Dodano 2021-06-17 14:12:18 przez Administartor SM Nowe Miasto

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie
ul. Podwisłocze 6, ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego o pow. 59,61 m² w bud. przy ul. Podwisłocze 10/6 /parter/ w Rzeszowie.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 02. 07. 2021 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podwisłocze 6.

 

Warunki przetargu

 • stawka wywoławcza czynszu: 20,00 zł za 1 m² pow. użytk. / netto.

 • wadium do przetargu: 1192,00 zł.

 

 

 • warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej z określeniem rodzaju działalności oraz wpłacenie wadium w kasie Spółdzielni najpóźniej do godz. 1030 w dniu przetargu,

 • do przetargu nie mogą przystąpić osoby posiadające lokal w zasobach
  Spółdzielni i zalegające z opłatami za jego użytkowanie,

 • wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,

 • wadium przepada na rzecz Spółdzielni – Sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej lub odmówi zawarcia umowy,

 • stawkę wywoławczą stanowi cena pozycji „czynszu najmu”, oprócz niej, Spółdzielnia dolicza opłaty za media oraz VAT,

 • oferentowi, którego oferta została przyjęta, wadium zostanie zaliczone w poczet pierwszej opłaty czynszu,

 • w/w lokal można obejrzeć do dnia: 02.07.2021 r.

 • Zarząd Spółdzielni może unieważnić przetarg w całości lub części, bez podania przyczyn,

 • przed podpisaniem umowy, Najemca zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kaucję w wysokości czteromiesięcznego czynszu wylicytowanego w przetargu, celem zabezpieczenia opłat za najem i zwrot kosztów za ewentualne szkody w wyposażeniu lokalu,

 • informację odnośnie warunków najmu można uzyskać pod nr tel. 17-857-69-90.

 

 

Rzeszów, 2021- 06 -17

 

 

 

 

 

 

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2021-05-18 07:27:45 przez Administartor SM Nowe Miasto

Rzeszów, 18.05.2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wspólnota Mieszkaniowa budynku Podwisłocze 36 w Rzeszowie w imieniu i na rzecz, której działa jako Zarządca Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 6 ogłasza przetarg ofertowy na „Wykonanie termomodernizacji części ścian zewnętrznych w budynku wielorodzinnym przy ul. Podwisłocze 36 w Rzeszowie”.

Szczegółowe informacje oraz materiały przetargowe można uzyskać w siedzibie Spółdzielni – 35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 6, pokój nr 6, tel. 17 8657082 (koszt materiałów przetargowych wynosi 50,00 zł brutto).

Oferty można składać w terminie do dnia 10.06.2021 r., do godz. 13.00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 9, ul. Podwisłocze 6.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

UWAGA

Powyższa informacja została umieszczona na:

Tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.

Tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych budynku Podwisłocze 36.

Stronie internetowej S.M. „Nowe Miasto”.

aa.

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2021-05-10 10:38:34 przez Administartor SM Nowe Miasto

2021-05-10

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie informuje, że na wniosek mieszkańców wszczyna postępowanie w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie świerka rosnącego zbyt blisko budynku Podwisłocze 40 kl. IV od strony zachodniej (dz. nr 1654/1 obr. 208),.

W terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółami przedmiotowej sprawy oraz zgłaszać swoje uwagi na piśmie, które wraz z wnioskiem zostaną przekazane do Wydz. Ochrony Środowiska przy Urzędzie Miasta w Rzeszowie.

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2021-04-28 08:36:19 przez Administartor SM Nowe Miasto

Rzeszów, kwiecień 2021 r.

 

SPECYFIKACJA

istotnych warunków zamówienia dot. robót związanych z remontem balkonów w budynku przy ul. Husarskiej 1 w Rzeszowie.

 1. Przewidywany zakres robót

 1. Skucie istniejących wylewek i posadzek.

 2. Demontaż starych obróbek blacharskich.

 3. Demontaż istniejących warstw izolacji przeciwwodnej.

 4. Demontaż blaszanych ekranów balustradowych.

 5. Oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji balustrad (z zabezpieczeniem antykorozyjnym).

 6. Montaż nowej obróbki blacharskiej z blachy powlekanej wokół płyty balkonu.

 7. Wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm lub alternatywnego rozwiązania np. systemu Deitermann.

 8. Wykonanie wylewki balkonowej z dodatkiem zbrojenia rozproszonego.

 9. Montaż nowych ekranów balkonowych (np. wykonanych z blachy trapezowej, kronoplanu itp.).

 10. Naprawa sufitów balkonów i odmalowanie ich farbą silikonową elewacyjną w istniejącej kolorystyce.

 11. Położenie płytek mrozoodpornych na płycie balkonowej.

 1. W ofercie przetargowej należy uwzględnić następujące dane:

 • koszt robót (netto) uwzględniający utylizację zdemontowanych materiałów,

 • proponowany termin przeprowadzenia remontu,

 • inwestor dopuszcza tylko „zewnętrzny” sposób przeprowadzenia robót.

 • oferent przedłoży oświadczenie potwierdzające przeprowadzenie oględzin i zapoznanie się z warunkami technicznymi wykonania robót,

 • oferent przedłoży polisę dot. ubezpieczenia prowadzonych robót.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6 lub na adres email: smnm@smnowemiasto.pl do dnia 17.05.2021 r. do godz. 12ºº.

Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6, Dział Techniczny, pok. nr 5 – 8 lub telefonicznie pod nr 17-865-70-82.

Dodano 2021-04-15 09:21:17 przez Administartor SM Nowe Miasto

Rzeszów, 2021-04-14

 

Ogłoszenie przetargowe

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie ogłasza przetarg ofertowy dot. renowacji elewacji dwunastokondygnacyjnych budynków mieszkalnych j.n.:

 1. bud. Podwisłocze 4 - wszystkie elewacje

 2. bud. Podwisłocze 12 - wszystkie elewacje

 3. bud. Świadka 3 - elewacja wschodnia i południowa

 4. bud. Rejtana 24 - elewacja wschodnia i południowa

 5. bud. Rejtana 26 - elewacja wschodnia i południowa

 

 1. Przewidywany zakres robót:

 1. ciśnieniowe mycie elewacji,

 2. impregnacja powierzchni ścian środkiem grzybobójczym,

 3. doszczelnienie szpaletów w otworach okiennych, które tego wymagają

 4. uszczelnienie pęknięć (zarysowań) elewacji oraz uzupełnienie ubytków wyprawy tynkarskiej,

 5. dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi (preferowane są farby silikonowe) w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem (zbliżonej do istniejącej).

 

 1. Informacje doprecyzowujące założenia ofertowe:

 1. Proponowane do zastosowania materiały powinny posiadać tzw. zgodność systemową oraz wszelkie potrzebne świadectwa.

 2. Prace malarskie należy wykonywać metodami alpinistycznymi (bez rusztowań).

 3. Wykonawca posiadający aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiada za wszelkie szkody powstałe w trakcie robót [szczególną uwagę należy zwrócić na parkujące w pobliżu malowanych (mytych) elewacji samochody].

 4. Oferent zaproponuje zintegrowaną (obejmującą wszystkie czynności robocze) cenę jednostkową prac renowacyjnych jw. przy określeniu powierzchni malowanych elewacji zgodnie z treścią p.4.4.1. rozdziału 12 (roboty malarskie) KNR 4-01-„przy malowaniu ścian nie potrąca się z ich powierzchni otworów o powierzchni 1 do 3 m² w wypadku malowania ościeży. Potrąca się natomiast otwory ponad 3 m² doliczając powierzchnie malowanych ościeży.”

 5. Powierzchnie malowanych elewacji zostaną wpisane do formularza ofertowego. Ostateczne rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie obmiaru powykonawczego przy zastosowaniu oferowanej ceny jednostkowej.

 6. Formularze ofertowe oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6 – tel. 17-86-57-082, 17-85-76-983; email: smnm@smnowemiasto.pl

 7. Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1) wraz z kopią polisy ubezpieczeniowej i danymi technicznymi materiałów budowlanych należy składać w sekretariacie Spółdzielni (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu) – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6 – do dnia 4 maja br. do godz. 10ºº.- adres email j.w.

 8. Komisja przetargowa zapozna się ze złożonymi ofertami do dnia 07.05.2021 r.

 9. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót lub rezygnacji z ich wykonywania
  (w przypadku rozszerzenia zakresu będzie miała zastosowanie oferowana cena jednostkowa).

 10. Powyższe ogłoszenie przetargowe zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

strony:

<- | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]