Jest Poniedziałek, 19 kwiecień 2021 r.
Jesteś tutaj ->
Dodano 2021-04-15 09:21:17 przez Administartor SM Nowe Miasto

Rzeszów, 2021-04-14

 

Ogłoszenie przetargowe

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie ogłasza przetarg ofertowy dot. renowacji elewacji dwunastokondygnacyjnych budynków mieszkalnych j.n.:

 1. bud. Podwisłocze 4 - wszystkie elewacje

 2. bud. Podwisłocze 12 - wszystkie elewacje

 3. bud. Świadka 3 - elewacja wschodnia i południowa

 4. bud. Rejtana 24 - elewacja wschodnia i południowa

 5. bud. Rejtana 26 - elewacja wschodnia i południowa

 

 1. Przewidywany zakres robót:

 1. ciśnieniowe mycie elewacji,

 2. impregnacja powierzchni ścian środkiem grzybobójczym,

 3. doszczelnienie szpaletów w otworach okiennych, które tego wymagają

 4. uszczelnienie pęknięć (zarysowań) elewacji oraz uzupełnienie ubytków wyprawy tynkarskiej,

 5. dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi (preferowane są farby silikonowe) w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem (zbliżonej do istniejącej).

 

 1. Informacje doprecyzowujące założenia ofertowe:

 1. Proponowane do zastosowania materiały powinny posiadać tzw. zgodność systemową oraz wszelkie potrzebne świadectwa.

 2. Prace malarskie należy wykonywać metodami alpinistycznymi (bez rusztowań).

 3. Wykonawca posiadający aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiada za wszelkie szkody powstałe w trakcie robót [szczególną uwagę należy zwrócić na parkujące w pobliżu malowanych (mytych) elewacji samochody].

 4. Oferent zaproponuje zintegrowaną (obejmującą wszystkie czynności robocze) cenę jednostkową prac renowacyjnych jw. przy określeniu powierzchni malowanych elewacji zgodnie z treścią p.4.4.1. rozdziału 12 (roboty malarskie) KNR 4-01-„przy malowaniu ścian nie potrąca się z ich powierzchni otworów o powierzchni 1 do 3 m² w wypadku malowania ościeży. Potrąca się natomiast otwory ponad 3 m² doliczając powierzchnie malowanych ościeży.”

 5. Powierzchnie malowanych elewacji zostaną wpisane do formularza ofertowego. Ostateczne rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie obmiaru powykonawczego przy zastosowaniu oferowanej ceny jednostkowej.

 6. Formularze ofertowe oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6 – tel. 17-86-57-082, 17-85-76-983; email: smnm@smnowemiasto.pl

 7. Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1) wraz z kopią polisy ubezpieczeniowej i danymi technicznymi materiałów budowlanych należy składać w sekretariacie Spółdzielni (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu) – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6 – do dnia 4 maja br. do godz. 10ºº.- adres email j.w.

 8. Komisja przetargowa zapozna się ze złożonymi ofertami do dnia 07.05.2021 r.

 9. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót lub rezygnacji z ich wykonywania
  (w przypadku rozszerzenia zakresu będzie miała zastosowanie oferowana cena jednostkowa).

 10. Powyższe ogłoszenie przetargowe zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

Dodano 2021-03-29 11:00:13 przez Administartor SM Nowe Miasto
Dodano 2021-03-24 13:33:13 przez Administartor SM Nowe Miasto

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

           Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Husarska 1 w Rzeszowie jako Zarządca ogłasza przetarg ofertowy na remont 24 szt. balkonów i balustrad w budynku j.w.

 

Przewidywany zakres robót:

 1. Wywóz i utylizacja zdemontowanej izolacji przeciwodnej, wylewki i warstw posadzkowych oraz obróbek.

 2. Demontaż starych ekranów balustrad balkonowych.

 3. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji balustrad balkonowych.

 4. Wykonanie obróbki blacharskiej ze stalowej blachy powlekanej (w uzgodnionej kolorystyce).

 5. Wykonanie warstwy izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej typu PYE PV 250 S 5.

 6. Wykonanie wylewki z mieszanki betonowej z dodatkiem zbrojenia rozproszonego.

 7. Montaż nowych ekranów balkonowych (np. z blachy trapezowej, kronoplanu itp.)

 8. Naprawa sufitów balkonów i odmalowanie ich farbą silikonową elewacyjną w istniejącej kolorystyce.

Uwaga: Inwestor dopuszcza tylko „zewnętrzny” sposób prowadzenia robót.

W ofercie przetargowej należy uwzględnić następujące dane:

 1. Koszt robót (netto).

 2. Koszt jednostkowy (netto) naprawy jednego balkonu.

 3. Planowany termin przeprowadzenia remontu.

 4. Okres gwarancji.

 5. Oferent przedłoży oświadczenie potwierdzające przeprowadzenie oględzin i zapoznanie się z warunkami technicznymi wykonania robót.

 6. Oferent przedłoży polisę dotyczącą ubezpieczenia prowadzonych robót.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6 lub pod adresem e-mail: smnm@smnowemiasto do dnia 30.04.2021 r. do godz. 12:00.

Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6, Dział Techniczny, pok. 5-8 lub telefonicznie pod nr 178657082.

Dodano 2021-03-11 07:42:07 przez Administartor SM Nowe Miasto

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie
ul. Podwisłocze 6, ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych: 1. o pow. 60,46 m² w bud. przy ul. Monte Cassino 14/59C/parter/ w Rzeszowie.

2. o pow. 8,80 m² w bud. przy ul. W. Świadka 7/22C /XII kond./ w Rzeszowie.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25. 03. 2021 r. o godz. 1100 i 1130 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podwisłocze 6.

 

Warunki przetargu

 • stawka wywoławcz czynszu:

dla lokalu nr 1 15,00zł za 1 m² pow. użytk. / netto.

dla lokalu nr 2 10,00zł za 1 m² pow. użytk. / netto.

 

 • wadium do przetargu:

dla lokalu nr 1 907,00 zł

dla lokalu nr 2 88,00 zł

 • warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej z określeniem rodzaju działalności oraz wpłacenie wadium w kasie Spółdzielni najpóźniej do godz. 1030 w dniu przetargu,

 • do przetargu nie mogą przystąpić osoby posiadające lokal w zasobach
  Spółdzielni i zalegające z opłatami za jego użytkowanie,

 • wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,

 • wadium przepada na rzecz Spółdzielni – Sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej lub odmówi zawarcia umowy,

 • stawkę wywoławczą stanowi cena pozycji „czynszu najmu”, oprócz niej, Spółdzielnia dolicza opłaty za media oraz VAT,

 • oferentowi, którego oferta została przyjęta, wadium zostanie zaliczone w poczet pierwszej opłaty czynszu,

 • w/w lokale można obejrzeć do dnia: 25.03.2021 r.

 • Zarząd Spółdzielni może unieważnić przetarg w całości lub części, bez podania przyczyn,

 • przed podpisaniem umowy, Najemca zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kaucję w wysokości czteromiesięcznego czynszu wylicytowanego w przetargu, celem zabezpieczenia opłat za najem i zwrot kosztów za ewentualne szkody w wyposażeniu lokalu,

 • informację odnośnie warunków najmu można uzyskać pod nr tel. 17-857-69-90.

 

 

Rzeszów, 2021- 03 -11

Załączniki


Opis
SCAN_20210311_081534241.pdf pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2021-01-04 14:24:52 przez Administartor SM Nowe Miasto

Rzeszów, 2021-01-04

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie robót malarskich w klatkach schodowych następujących budynków:

 

Pelczara 1 kl. IV

Podwisłocze 4 kl. II, IV

Podwisłocze 8 kl. II

Podwisłocze 8A kl. V

Podwisłocze 12 kl. I, III, V

Podwisłocze 18 kl. I, II, V

Monte Cassino 8 kl. I

Monte Cassino 14 kl. V, VII

Kustronia 6 kl. II

Orląt Lwowskich 2 kl. II

Świadka 1 kl. I

Świadka 7 kl. IV

Podwisłocze 38B kl. VI

Podwisłocze 38B kl. VIII

Popiełuszki 6 kl. III

Popiełuszki 6 kl. VI

Popiełuszki 14 kl. II

Rejtana 26 kl. III

Rejtana 26 kl. V

 

w zakresie:

 • malowanie tynków ścian i sufitów klatki schodowej i wiatrołapów,

 • malowanie drzwi oraz wind,

 • malowanie cokołów ścian, policzków biegów,

 • malowanie rur i grzejników,

 • malowanie szafek licznikowych i elektrycznych,

 • malowanie skrzynek hydrantowych i p.poż.,

 • malowanie numeracji pięter oraz napisu dot. zakazu palenia,

 • malowanie balustrad,

 • malowanie lamperii.

Materiały przetargowe wraz z przedmiarem robót można otrzymać w Dziale Technicznym Spółdzielni, pokój nr 5 i 6.

 

Oferta powinna zawierać:

 • wypełniony i podpisany formularz oferty

 • kosztorys ofertowy,

 • nośniki cenotwórcze przyjęte do kalkulacji oferty,

 • czasokres wykonania robót,

 • okres gwarancji,

 • oświadczenie oferenta.

 

UWAGA:

Przy realizacji prac nie przewiduje się robót dodatkowych

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.01.2021 r. do godz. 12ººw sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 6 z dopiskiem „Oferta na roboty malarskie”.

Rozpatrzenie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi do dnia 29.01.2021 r., a o wyborze oferentów Spółdzielnia powiadomi zainteresowanych na tablicy ogłoszeń.

Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki


Opis
Ogłoszenie przetargu pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]