Jest środa, 22 maja 2024 r.
Jesteś tutaj ->
Oferta

PZU DOM GRUPOWY


Zakres ubezpieczenia


RUCHOMOŚCI DOMOWE I STAŁE ELEMENTY:
W ubezpieczeniu ruchomości domowych i stałych elementów stanowiących samodzielny przedmiot ubezpieczenia PZU SA odpowiada za szkody powstałe w następstwie:

1) zdarzeń losowych tj:
a) ognia,
b) piorunu,
c) eksplozji,
d) upadku statku powietrznego,
e) dymu i sadzy,
f) opadu,
g) powodzi,
h) śniegu i lodu,
i) gradu,
j) huraganu,
k) zalania,
l) osuwania się ziemi,
m) zapadania się ziemi,
n) lawiny,
o) uderzenia pojazdu,
p) upadku drzew lub masztów,
q) trzęsienia ziemi,
r) huku ponaddźwiękowego;

2) kradzieży z włamaniem;
3) rabunku w miejscu ubezpieczenia;
4) rabunku poza miejscem ubezpieczenia;
5) przepięcia;
6) dewastacji;
7) akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym objętym ochroną
ubezpieczeniową.

W ubezpieczeniu ruchomości domowych i stałych elementów stanowiących samodzielny przedmiot ubezpieczenia PZU SA odpowiada również za szkody w ruchomościach domowych lub stałych elementach będących przedmiotem prawa własności (współwłasności) osób bliskich Ubezpieczonego pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym albo będących w ich posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego. Odpowiedzialność PZU SA w tym zakresie ograniczona jest do szkód w ruchomościach domowych lub stałych elementach znajdujących się w miejscu ubezpieczenia, a w odniesieniu do rabunku znajdujących się także poza miejscem ubezpieczenia (rabunek poza miejscem ubezpieczenia).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, gdy w związku z wykonywaniem
czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia
szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej,

Przedmiotem ubezpieczenia jest również odpowiedzialność cywilna osób bliskich Ubezpieczonego pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym prowadzonym w lokalu albo budynku, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) są one zobowiązane do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, przy czym odpowiedzialność cywilna związana z posiadaniem przez te osoby lokalu lub budynku dotyczy wyłącznie lokalu lub budynku wraz z posesją.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe na terenie chodnika.

4. Przedmiotem ubezpieczenia jest również odpowiedzialność cywilna pomocy domowej wobec osób trzecich za
szkody na osobie lub szkody rzeczowe będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna
deliktowa) wyrządzone podczas wykonywania powierzonych prac pomocniczych w gospodarstwie domowym
prowadzonych w lokalu lub budynku.

5. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

6. Z zastrzeżeniem § 22 i § 34 OWU ), ochroną ubezpieczeniową objęte są w szczególności szkody wyrządzone:
- wskutek posiadania lub używania ruchomości domowych, w tym urządzeń gospodarstwa domowego, roweru
lub wózka inwalidzkiego;
- przez posiadane zwierzęta domowe;
- wskutek amatorskiego uprawiania sportu.

PRZEDMIOTY SZKLANE OD STŁUCZENIA:

Przedmiot ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia są znajdujące się w miejscu ubezpieczenia i będące przedmiotem prawa własności (współwłasności) Ubezpieczonego albo będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego:
1) oszklenia okienne i drzwiowe;
2) oszklenia ścienne (w tym szklane przegrody) i dachowe;
3) wykładziny ceramiczne, szklane lub kamienne (z wyłączeniem podłogowych);
4) meble szklane lub elementy szklane stanowiące składową część mebli;
5) akwaria;
6) ceramiczne, szklane lub indukcyjne płyty kuchenne;
7) szklane kabiny prysznicowe i szklane parawany łazienkowe;
8) lustra zamontowane na stałe.

2. Przedmiotem ubezpieczenia są także elementy konstrukcyjne stolarki okiennej lub drzwiowej wówczas, gdy nie
ma technologicznej możliwości wymiany oszklenia bez naruszenia konstrukcji, w której oszklenie jest osadzone.

3. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
1) szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych, tj. maszyn, aparatów, narzędzi oraz osprzęt instalacji, z
wyjątkiem ceramicznych, szklanych lub indukcyjnych płyt kuchennych;
2) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne w stanie uszkodzonym;
3) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem
w miejscu przeznaczenia;

Zakres ubezpieczenia
1. Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów w
następstwie zdarzeń innych niż określone w § 6 oraz w § 9 pkt 2 i 3.
2. W ubezpieczeniu szklanych przedmiotów od stłuczenia PZU SA odpowiada również za szkody w szklanych
przedmiotach będących przedmiotem prawa własności (współwłasności) osób bliskich Ubezpieczonego
pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym albo będących w ich posiadaniu na podstawie
innego tytułu prawnego. Odpowiedzialność w tym zakresie ograniczona jest do szkód w szklanych przedmiotach
znajdujących się w miejscu ubezpieczenia.

 

 


UBEZPIECZENIE ASSISTANCE:

Przedmiot ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizowanie oraz pokrycie przez PZU SA kosztów świadczeń wymienionych poniżej w razie zajścia w okresie ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego w miejscu ubezpieczenia.
2. Pomoc będąca przedmiotem ubezpieczenia świadczona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z
wypadkami ubezpieczeniowymi zaistniałymi w miejscu ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres ubezpieczenia
1. W zależności od rodzaju zaistniałego wypadku ubezpieczeniowego w miejscu ubezpieczenia, na wniosek
Ubezpieczonego lub osoby działającej w jego imieniu, PZU SA organizuje i pokrywa koszty następujących
świadczeń:

1) interwencji specjalisty, tj.:

a) ślusarza,
b) elektryka,
c) hydraulika,
d) szklarza,
e) technika urządzeń grzewczych,
f) dekarza,
g) stolarza,
h) murarza.
Świadczenie PZU SA obejmuje organizację i pokrycie kosztów dojazdu, robocizny, a także pokrycie kosztów
niezbędnych części lub materiałów użytych do naprawy; PZU SA pokrywa koszty interwencji specjalisty lub
specjalistów do kwoty 500 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.  PZU SA pokrywa
koszt wyłącznie części lub materiałów niezbędnych do naprawy uszkodzonych elementów;
PZU SA nie gwarantuje, że użyte części i materiały będą tej samej jakości, co uszkodzone elementy.
 
2) pobytu w hotelu Ubezpieczonego wraz z jego bagażem podręcznym - usługa ta jest organizowana w razie,
gdy zaistniały wypadek ubezpieczeniowy spowodował zniszczenie miejsca ubezpieczenia w stopniu
uniemożliwiającym dalsze zamieszkanie przez Ubezpieczonego w tym miejscu; PZU SA pokrywa koszty
pobytu w hotelu Ubezpieczonego wraz z bagażem podręcznym do czasu przywrócenia miejsca
ubezpieczenia do stanu umożliwiającego dalsze zamieszkanie, nie więcej jednak niż za 5 dób hotelowych
oraz nie więcej niż do kwoty 300 zł za jedną dobę hotelową za każdego Ubezpieczonego;

3) transportu Ubezpieczonego wraz z jego bagażem podręcznym do hotelu w sytuacji, o której mowa w pkt 2,
albo do wskazanego przez Ubezpieczonego miejsca znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w przypadku, gdy miejsce ubezpieczenia zostało zniszczone w wyniku zajścia wypadku ubezpieczeniowego,
w stopniu uniemożliwiającym dalsze jego zamieszkanie; PZU SA pokrywa koszty transportu wszystkich
Ubezpieczonych wraz z ich bagażem podręcznym do kwoty 500 zł;

4) powrotnego transportu Ubezpieczonego do miejsca ubezpieczenia z hotelu w sytuacji, o której mowa w pkt
2, albo z innego czasowego miejsca zamieszkania po zakończeniu remontu lub odbudowy zniszczonego lub
uszkodzonego miejsca ubezpieczenia, w przypadku gdy miejsce ubezpieczenia zostało zniszczone lub
uszkodzone w wyniku zajścia wypadku ubezpieczeniowego, w stopniu uniemożliwiającym dalsze jego
zamieszkanie; PZU SA pokrywa koszty transportu wszystkich Ubezpieczonych wraz z ich bagażem
podręcznym do kwoty 500 zł;

5) powrotu Ubezpieczonego do miejsca ubezpieczenia, jeżeli w chwili wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego
Ubezpieczony znajduje się w odległości co najmniej 30 km od miejsca ubezpieczenia, a w związku z
zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego jego obecność w miejscu ubezpieczenia jest niezbędna; PZU SA
pokrywa koszty transportu wszystkich Ubezpieczonych wraz z ich bagażem podręcznym do kwoty 500 zł;

6) dozoru miejsca ubezpieczenia do czasu naprawy lub założenia nowych zabezpieczeń, o których mowa w §
16, ale nie dłużej niż przez 48 godziny; świadczenie przysługuje jeżeli w miejscu ubezpieczenia znajdowały
się zabezpieczenia, o których mowa w § 16, a wypadek ubezpieczeniowy spowodował zniszczenie miejsca
ubezpieczenia w stopniu uniemożliwiającym dalsze zamieszkanie przez Ubezpieczonego i jednocześnie
zostały zniszczone zabezpieczenia, o których mowa w § 16; PZU SA pokrywa koszty dozoru miejsca
ubezpieczenia do kwoty 2 500 zł;

7) posprzątania miejsca ubezpieczenia po wypadku ubezpieczeniowym oraz zabezpieczenia przed dalszymi
uszkodzeniami mienia znajdującego się w miejscu ubezpieczenia, które zostało uszkodzone lub zabrudzone
w wyniku wypadku ubezpieczeniowego; PZU SA pokrywa koszty uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia oraz
zabezpieczenia mienia przed dalszymi uszkodzeniami do kwoty 3 000 zł; zakres niezbędnych w danym
przypadku prac PZU SA ustala w porozumieniu z Ubezpieczonym;

8) transportu mienia znajdującego się w miejscu ubezpieczenia za pomocą pojazdu mechanicznego o
ładowności do 3,5 ton do wskazanego przez Ubezpieczonego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– usługa ta jest organizowana, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy spowodował zniszczenie miejsca
ubezpieczenia w stopniu uniemożliwiającym dalsze przechowywanie tego mienia w miejscu ubezpieczenia;
PZU SA pokrywa koszty transportu mienia do kwoty 500 zł;

9) przechowania ocalałego mienia po zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego; świadczenie przysługuje, gdy
miejsce ubezpieczenia zostało zniszczone w takim stopniu, że przechowywanie mienia w tym miejscu będzie
przyczyniać się do dalszego uszkodzenia tego mienia; PZU SA pokrywa koszty przechowania i transportu
mienia do miejsca przechowania do kwoty 1.500 zł;

10) transportu ocalałego po wypadku ubezpieczeniowym mienia, przechowywanego poza miejscem
ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca ubezpieczenia, za pomocą pojazdu
mechanicznego o ładowności do 3,5 ton (transportu powrotnego); świadczenie przysługuje, jeżeli wypadek
ubezpieczeniowy spowodował zniszczenie miejsca ubezpieczenia w stopniu uniemożliwiającym dalsze
przechowywanie tego mienia w miejscu ubezpieczenia i konieczność jego przechowania w innym miejscu niż
miejsce ubezpieczenia; PZU SA pokrywa koszty transportu do kwoty 500 zł;

11) transportu oraz wniesienia do miejsca ubezpieczenia materiałów budowlanych lub wykończeniowych
niezbędnych do przeprowadzenia remontu mającego na celu usunięcie szkód powstałych w wyniku
zaistnienia w miejscu ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego; PZU SA pokrywa koszty transportu oraz
wniesienia materiałów budowlanych lub wykończeniowych do kwoty 1.500 zł;

12) w przypadku zaistnienia w miejscu ubezpieczenia kradzieży z włamaniem - porady specjalisty do spraw
zabezpieczeń antywłamaniowych w zakresie sposobu optymalnego zabezpieczenia miejsca ubezpieczenia od
kradzieży z włamaniem; PZU SA pokrywa koszty porady specjalisty do kwoty 500 zł;

13) telefonicznej informacji prawnej – na wniosek Ubezpieczonego w zależności od rodzaju zaistniałego
wypadku ubezpieczeniowego w miejscu ubezpieczenia, PZU SA organizuje i pokrywa koszty:
a) udzielenia Ubezpieczonemu przez prawników telefonicznej informacji w kwestiach prawnych z zakresu
prawa cywilnego, prawa konsumenckiego, prawa ubezpieczeniowego lub prawa pracy,
b) przesłania drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Ubezpieczonego aktu prawnego (np.
ustawa),
c) udzielenia informacji teleadresowych dotyczących sądów, prokuratur lub kancelarii prawnych;

14) telefonicznej informacji o usługach - w zależności od rodzaju zaistniałego wypadku ubezpieczeniowego w
miejscu ubezpieczenia, PZU SA zapewnia Ubezpieczonemu dostęp do telefonicznej informacji o numerach
telefonów służb użyteczności publicznej oraz usługodawców (np. hydraulik, szklarz, ślusarz, technik
urządzeń grzewczych, elektryk, dekarz, malarz, parkieciarz, murarz) działających w pobliżu miejsca
ubezpieczenia.

2. W razie wystąpienia awarii instalacji, w tym również poza miejscem ubezpieczenia, w wyniku której nastąpiła
szkoda w mieniu znajdującym się w miejscu ubezpieczenia lub istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia szkody
w mieniu znajdującym się w miejscu ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczonego PZU SA organizuje i pokrywa
koszy usługi polegającej na zdiagnozowaniu przyczyny awarii instalacji oraz jej zabezpieczeniu w taki sposób,
żeby zapobiec wystąpieniu szkody w mieniu znajdującym się w miejscu ubezpieczenia lub zmniejszyć jej rozmiary. PZU SA pokrywa koszty dojazdu, robocizny i materiałów wykorzystanych do zabezpieczenia instalacji do kwoty 200 zł. Usługa zostanie wykonana, o ile nie odmówiono dostępu do miejsca, w którym wystąpiła awaria instalacji.

Numer telefonu: 801 102 102

www.pzu.pl
 


Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]